Autorský dozor

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného vzťahu s investorom. V prípade stavieb financovaných z verejného rozpočtu, je stavebník povinný zaistiť autorský dozor projektanta v súlade s realizovanou stavbou s overenou projektovou dokumentáciou.

Autorský dozor kontroluje, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia.

Zdieľanie