Správca bytových domov 3/2015

Publikované 24. 2. 2017 10:41
← Naspäť
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU V KOŠICIACH NA KOMENSKÉHO 28, 32

V dnešnom čísle vám priblížime, ako sa dá obnovovať starší bytový dom z 50-tych rokov bez toho, aby sa narušila architektúra a aby sa zachoval pôvodný ráz bytového domu. Obnovu tohto objektu na Komenského ulici 28, 32 v Košiciach zabezpečovala spoločnosť VEHRASTAV s. r. o. Tejto spoločnosti vďačíme aj za obrázky, ktoré dokumentujú premenu z pôvodného na nový stav bytového domu tak, ako ho môžeme dnes nájsť. Nie je krásny?
Posúďte sami...

Aký bytový dom bol obnovovaný?
O bytovom dome sa vyjadril z Útvaru hlavného architekta mesta
Košice Ing. Miroslav Mižák nasledovne: „Blok Hviezdoslav ako
súčasť Sídliska Komenského bol postavený koncom 50-tych rokov
podľa projektu Ing. arch. Jána Gabrínyho, v duchu socialistického
realizmu. Jednou z úloh Útvaru hlavného architekta mesta Košice
je poukazovať na architektonické výrazové prostriedky, dokladujúce
stavebný vývin mesta v jeho jednotlivých etapách. Obytný komplex
na Komenského ulici považujeme za hodnotný dobový súbor,
charakterizovaný kvalitným architektonickým výrazom. Nároky
na jeho obnovu boli o to väčšie, že sa stal dôležitým mestotvorným
prvkom širšieho centra.“

Kto obnovu bytového domu realizoval?
„Pod názvom VEHRASTAV s. r. o. nájdeme mladú dynamickú spoločnosť,
ktorá bola založená za účelom realizácie stavieb akéhokoľvek
druhu. Zakladatelia tejto spoločnosti majú dlhodobé skúseností
z oblasti stavebníctva a obchodnej činnosti. Cieľom spoločnosti
je komplexnosť dodávky stavebného diela, ktorá spočíva nielen
v jeho realizácii, ale aj v dodávke projektu a inžinieringu,“ hovorí
Ing. Michal Vejačka, konateľ spoločnosti.

Čo všetko sa na predmetnom bytovom dome obnovovalo?
Fotografie hovoria za seba. Názor si urobí každý čitateľ sám. Na
predmetnom bytovom dome boli realizované práce, ktoré by
sme zhrnuli v krátkosti nasledovne:
• realizácia zateplenia fasády,
• odstránenie systémových porúch balkónov a loggií,
• reštaurovanie betónových segmentov zábradlí,
• zateplenie strešného plášťa,
• výmena okien v spoločných priestoroch.

Akými materiálmi bol bytový dom obnovovaný?
Pri predmetnom diele sa dá povedať, že sme stavili na kvalitu.
Naša spoločnosť úzko spolupracuje so spoločnosťou BASF
Slovensko spol. s r. o., ktorá je známa kvalitou svojich materiálov
značky PCI. Preto pri tak náročnom diele, ako bola obnova bytového
domu na Komenského ul. v Košiciach, sme použili mate riály
PCI. Vieme, že produkty značky PCI posúvali počas predchádzajúcich
40 rokov zatepľovanie vonkajšími kontaktnými systémami
stále vpred, dnes sa môžu používať kontaktné zatepľovacie systémy
na všetkých budovách: starých budovách či novostavbách,
rodinných domoch alebo sídliskách.
Stretli sme sa s obnovovanými bytovými domami, ktorých
architektúru realizačné fi rmy „zrovnali so zemou“. Ako sa
k obnovovanému domu vyjadrili z ÚHA?
Výsledok prác, realizovaných na bytovom dome Hviezdoslav hodnotíme vysoko pozitívne. Obnova prebehla s ohľadom na charakter objektu, pri zachovaní jeho architektonického tvaroslovia a s farebným riešením v škále zemitých odtieňov, ktoré vo vzťahu k okolitému prostrediu pôsobia neutrálne a nie prvoplánovo.
Aspekt striedmosti a nadčasovosti bloku Hviezdoslav ostro kontrastuje s nevydarenou obnovou Veľkobloku Komenský (sekcia Park Angelinum 17,18), kde došlo k necitlivým stavebným zásahom (obitie atikových vlysov pod korunnou rímsou, plošné zrovnanie plastických prvkov fasády) a voľbe nevhodnej farebnosti objektu. Porovnanie týchto dvoch realizácií je dobrým
príkladom toho, aký dôležitý je prístup k obnove stavieb takéhoto významu, aby sa mohli stať kvalitnou a dôstojnou súčasťou verejného priestoru.


Prečo sa vlastníci rozhodli pre VEHRASTAV s. r. o.?
Nájsť odpoveď nie je ťažko. V portfóliu tejto spoločnosti nájdeme rôzne činnosti fi rmy, mimo iného realizáciu stavieb na kľúč, rekonštrukčné práce, ale v neposlednom rade aj obnovu bytových domov – zatepľovacie a fasádne systémy. Komplexnosť služieb, ktoré spoločnosť ponúka, spočíva nielen vo vypracovaní
architektonickej štúdie, ale aj vo vypracovaní projektov na stavebné
povolenie a realizačných projektov.
V rámci inžinierskej činnosti poskytuje VEHRASTAV s. r. o. zabezpečenie
jednotlivých povolení pre výstavbu, výkon stavbyvedúceho
pre pozemné stavby, ak treba tak poskytne aj zabezpečenie
stavebného dozoru pre pozemné stavby. Samozrejmosťou je poradenská a konzultačná činnosť. Pre investorov poskytuje spoločnosť komplexnú dodávku stavebných materiálov a technológií.
Firma je taktiež nápomocná pri zabezpečení fi nancovania, či už sa jedná o komerčný úver alebo o úver zo ŠFRB, kde investor môže za určitých podmienok dosiahnuť 0 % úrok.

Krédom spoločnosti VEHRASTAV s. r. o. je maximálna spokojnosť klientov s poskytovanými službami. „Uvedomujeme si, že profesionalita, serióznosť, a diskrétnosť sú hodnoty, ktoré spolu s individuálnym prístupom ku každej z požiadaviek našich klientov budujú pocit vzájomnej dôvery. Práve spokojnosť a dôvera zákazníka je pre nás najvyššou odmenou a silným základom pre ďalšie úspechy do budúcnosti,“ pokračuje Ing. Vejačka.


Bytový dom na Komenského ulici je pod správou spoločnosti Váš správca s. r. o. Ako prebiehala spolupráca pri obnove z pohľadu správcu?
Z nášho pohľadu obnova bytového domu prebiehala v súlade so zmluvou a s dohovormi s realizátorom. Mimo bežných problémov pri obnovách nás najviac zdržalo práve to, že sme chceli zachovať pôvodný ráz obytného komplexu a museli sme riešiť obnovu časom zdevastovaných betónových zábradlí na balkónoch, ktoré boli atypické. Mali sme na výber lacnejšiu variantu prekrytia pôvodných zábradlí lexanom alebo fundermaxom, ale rozhodli sme sa pre riešenie obnovy pôvodných zábradlí spolu s reštaurátormi, kde bolo nutné odlievať skoro každý kus uvedeného zábradlia. Z tohto dôvodu sme boli v časovom sklze, ale myslím si, že rozhodnutie pre zachovanie pôvodného rázu bytového domu na Komenského ulici spolu s realizátorom bolo správne. Myslím si, že neľutujeme, že sme zvolili pre túto náročnú obnovu za realizátora firmu VEHRASTAV s. r. o. Spoločnosti VEHRASTAV s. r. o. prajeme aj do budúcnosti mnoho krásnych úspešne obnovených bytových domov.


Odkaz na stránku časopisu Správca bytových domov


Pridať komentár:
Hľadaj v blogu

Zdieľanie